မင္းအေၾကာင္းအိမ္မက္

ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးကို

အၾကြင္းမဲ႔ ယံုၾကည္ ကိုးစားေစလိုသည္။

Advertisements

Published by

Admin

နိုင္ငံေရးရာ /အေထြေထြဗဟုသုတႏွင့္ လူငယ္႑

One thought on “မင္းအေၾကာင္းအိမ္မက္”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s